Audyt zamówień i zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie kwoty i elektroniczna gatunek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o zamówienia publiczne ile euro udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy oraz kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, jakie po wielokroć stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, które są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie już teraz przysparzają w szczególności wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne także na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i najczęściej popełnianych błędów pozwoli ustrzec się problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w jaki sposób dodatkowo na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Wiele modyfikacji dotyczy zarówno przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdefiniowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdeterminowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców oznacza to też wprowadzenie obowiązku kogo dotyczą zamówienia publiczne stosowania zaliczek innymi słowy częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Top